is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de verkeering met menschen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wet M E N S C H E N. 103

brengen', dan die zij in Imnne vooröordeelen daarvan venvachten; nog anderen eindelijk vertraagen, door eigenbaat gedreeven, de geneezing der lijders, om benevens den Apotheeker en Wondheeler , dieste meerder voordeden te bejaagen. Valt men nu in de handen van één deezer Heeren, wie het ook van hen zij , loopt men toch altijd gevaar, om een flagtöffer 'van onkunde, van zorgloosheid, van koppigheid of van boosheid te worden.

Nu is het zekerlijk, zelfs voor eenen leek in deeze weetenfchap, die een naauwkeurige oplettendheid met eenige menfehenkennis, ondervinding en geleerdheid paart, niet zeer bezwaarlijk, em den openbaaren kwakzalver van een bekwaam man, aan zijn voorftel, aan de manier van vraagen en aan zijne voorfchriften te onderkennen; daarentegen valt het veel moeijelijker, om onder de beteren dien te onderfcheiden, aan wien men zijn ligchaam het veiligst mag toevertrouwen. Uit dien hoofde zou ik, ten aanzien van de verkeering met Gencesheeren, de volgende voorfchriften zeer aanprijzen.

Leef maatig in alle opzichten; dan kunt gij met den Geneesheer als vriend verkeeren, maar zijne hulp zult gij zelden noodig hebben.

Let naauwkeurig op 't geen voor uw lig* G 4 chaams-