Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I30 Gedenkfcbriften der Reifen

dat hij zig van mij verwijderde, zeggende, dat mijne domheid weldra zou overgaan.

Te Parys zou men denken, dat deze fpotternij genoeg moest wezen, om mij het hoofd te doen klieven , en dat de menigte, die mijnen dood zwoer, iemand, dien het ganfche leger fchuldig oordeelde, zelve moest verfcheuren; neen, dit is in Turkyè' het gebruik niet, en ik was te meer gerust, wijl ik wist, dat een befchuldigde onder de befcherming der wet, en zijn perfoon heilig is, tot dat hij, overtuigd van de misdaad, welke men hem te laste legt, tot de verdiende flraf veroordeeld is.

Ik werd aanflonds voor den Reis Effendi gebragt, welke, mij ziende, glimlachte over mijn gevaL Eene oproerige menigte had zig rondom mij verzameld; wetende, dat de toehoorende vergadering gedugter was, dan de regtbank, voor welke ik mijne zaak ging bepleiten, zeide ik met luider ftemme, dat men mij als een Spion befchuldigd had; doch, dat het mij zeer gemaklijk was, mij daarvan te verontfchuldigen, door den Janitzaaren te herinneren, dat ik ten tijde deivredebreuk met Rusland wapenen naar Conftantinopolen had laaten vervoeren; ik nam al de genen van het leger, die bajonnetten op de geweeren hadden, tot getuigen, wijl er geen anderen waren, dan die ik voor hen uit Frankrijk had

doen

Sluiten