is toegevoegd aan je favorieten.

Voor godsdienst, deugd, en vaderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i?6 aen mijn VADERLAND. Dan, door een Merker vuur aen 't blaeken ,

Poogde ik een' zuivrer toon te flaen, Ik zoude allengs mijn lier volmaeken,

En bood u betre zangen aen. De zangdrift toch, die , bij het leven ,

Mij van Natuur te beurte viel, Zal, hoe haer 't noodlot moog' wecrflrceven,

Zich nooit verdooven in mijn ziel; En 't vuur, dat in mijn' boezem tevens

Voor u, voor Deugd, en Godsdienst brandt, Blijft fteeds de lust, de ziel mijns levens,

Tot mij de zeis des doods vermant. Maer zie ik, voor mijn fchamel zingen,

Me uw' dierbren goedkeur niet bereid , 'k Zal dan dat gloeiend vuur bedwingen,

En kweelen flechts in cenzaemheid. De roem weegt luttel op mijn harte ;

'k Bemin om hem mijn cijther niet; Maer wijl zij mij, in vreugde of fmarte > Genoegen, of vertroosting biedt.