Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAARNEMINGEN

DECEMBER. i78fi.

Da- / Baro- I Ther- i Kragt en St 1 Lugtsge- 1 Regen gen. I met, J mom._jjterWind. 1 fteldheit. | in Lynen

*9- 4è 33i NNO 2 Zeer betr.

17 - 4! 36i 2 -r-

- Sl 34 Ni Helder

- 5l 3* Z 2 Zeer betr. j8 - 5% 34 ZO 2 Omtr. helder

- 6 27 z Helder N. licht

- <5l 3if NO 2 Betrokken lp - 5l 3* 4 ■ —

- 7, 3oJ- NNO 4 Ineeuw

-7S 2 8 O a Betrokken Ë

2o -7'* 32 OtN 2 Zeer betr. NiT

- 8ï 30 NNO 2 Betrokken

- 9Ï 27 NO 2 Omtr. helder ai " i° 28 NtO 2 Zeer betr.

- loJ 27 NtW 2 Omtr. helder

- n| 28 ZOtZ 2 Betrokken

22 - 114 32 2 Zeer betr.

-Mi 3lï 4 Betrokken

- 9? 33 ZW 2

23 - 9| 341 2 —

- 11 2$ Z 2 Helder 30. 1% 243 .... o Zeer betr.

a. - l| 29 " o* 2 Omtr. helder

- *| 14 ONO 4 Hclder

„{ ap.loj trt f Omtr. helder

' - 8| ai 4 Helder

" 8* 19 ZO 2

26 " 8 2i , x - ■

- 84 2 ii . 2 Betrokken

- 84 14 Z 2 Zeer betr.

27 " 7 i£ . . 2

" 65 36 —_ 4 Betr regc" ,1

- 8f 37 w a Zeer betr. **j

28 " 104 38r ■ s Omtr. helder B«LJ(L

" lïl 33* WZW 2 :—

- 11 „ 2tO * r* lnlst

29 - 9 36 ZZW 4 lat-ilgeU 1 * - Bi 361 ZW 2 Betrokken 1

30. if NW i Helder

so " sf 43 2 '

- f4 35 2 .

- 6 31 . . . o Betr. mist 31 * <f 23 .... o

" 61 33* ZW *

Hoogfte Baroin. 30 D. 6| L. Hoogfte Therm. 46 1

Laagfte dito 28 - 9 Laagfte dito ip S Gr.

Middelb. dito 29- 7% Middelb. dito 31P

Gevallen Regen 24 Lynen.

Uitwaasfenung wegens Vorst niet waargenomen.

Sluiten