is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zeventiende deel. MDCCLXXXII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, January, 1782. rot

pen, of overtedoen, zonder daar van dc gerechtigheid van de waag te voldoen; op pcsne als by Art. 1 bepaald is.

XV1L De Waagmeefter zal alle Koopmanfchappen, Goederenen Waaren, contrarie deezer in of uitgeilagen, of door particulieren gewoogen, als meede de Hennep en Vlas , zonder confent billet Art. 10. vermeld, uitgevoerd wordende, moogen agterhaalen, aanhouden en in vtrzeekeringe brengen , bf door den Officier en de Suppoolten van de Juititie doen agterhaalen, aanhouden en in verzeekeringe brengen , en houden, tot dat het rechi van de waag, en, in cas van fraude, de verbeurde boete voldaan, of daar over, indien de gecalangeerde zig oppofeert , by het gerecht erkend zai zyn.

XVIII. Echter zal de Waagmeefter over geene boetens, weegens fraudes of contraventien hiei vooren geflatueert moogen cotnpofeeren , buiter den Officier, op poene van zyn aandeel daar in te verliezen ten behoeven van den armen, en bovendien te verbeuren een boete van vyf en twintia guldens, half ten behoeven van den Officier, en half ten behoeven van den Armen.

XIX. De Waagmeefter zal verpligc zyn om de Schaalen, Balance en Gewigt , welken hem var Stads weege bezorgt worden , fchoon en rein tc houden, de Balance, ten minnen alle veertien da. gen, van 't oude fmeer te zuiveren, en op nieuw te fmeeren, alles wel tc behandelen, en naauwkeurig gaade te Haan, zullende voor alle defecten en vermiffingen, door zyne onvoorzigtigheid, of onoplettenheid veroorzaakt, moeten caveeren,en de Stad, wegens alle fchaadens daaromtrent, indemnifeeren.

XX. De Waagmeefter zal, tot gerief van die geenen, welken ter waag moeten koomen,dagelyks (Zon en Feeftdagen uitgezondert) de* morgens van agt tot een uur, en des namiddags van twee nuren tot zonsondergang, vaceeren en dien, die eerft koomt, eerft beurt geeven moeten.

G 5 XXI,

Leerdam.

Qrdonn,' op ftads waag, gemaal, beeftïaal en Haring, i