Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

} A A R BO EKEN, February, 1782, u33

Mitsgaders de Gedeputeerde Staaten van Vriesïand allen den geenen, die deezen zullen zien, of hooren leezen, SALCJT; Doen te weeten: Alzo Wy by Onze Publicatie van den a November 1770, dienende tot een Reglement op het meeten der Steenkolen, zo Ltiikfche, Schotfche als Engelfche &c. welke in deeze Provincie aan Sme-, den of andere Eabriqueurs , zonder onderfcheid, worden uitgezet: Onder anderen hebben gearrefleerd en Vaftgefleld. „ Dat geen verkoper of „ groffantin Smidskool, binnen deze Provincie, „ eenige Kool van wat zoort, of hoe genaamd, „ zal mogen uitzetten, verbruiken, of verkopen , ,, ten zy voor af met de Provinciale geytigde „ maat, door de becedigde meeters zal zyn ge,, meeten , onder poene daar by gefield." En ons is voorgekomen, dat daar uit eenige misvattingen zyn ontflaan, ftrydig met onze intentie: Zo is 't, dat Wy hebben goedgevonden om moveerende redenen, en om hier aan te remedieeren, uit gemelde Publicatie door deezen te royeren, en buyten executie td ftellenhet woord Verbruiken; bly vende verders dezelve Publicatie in zyn geheel, en de pcenaliteiten daar by vaftgefteld.

En op dat een iegelyk , die dit zoude mogen aangaan, hier van niet onkundig blyve,zal deezen alomme eer gewoner plaatzen worden gepubliceerd en geaffigeerd.

(Was geteekend)

H. H. v. WyckeU

De Gedeputeerde Staten hebben ook wéderom by eenen brief van 'den 8 January 178a den gewoonen Landsdag aldus üitge* (ehröyen:

Leeü.

vvar.den-.

Veranrfe* ring vanIe Pubh 'an 2 VovemK

Sluiten