Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5i4 NIEUWE NEDERLANDSCHE

TRECHT,

Req.van Utrecht-

fche Kooplieden wegens N. %:erika.

geworden, en van welkers inhoud UEd. Mog. uit hoofden, dat dezelve zo afzondeiiyk met den druk, als in de publieke nieuwspapieren zyn, gemeen gemaakt, volzeker zullen geinformeert zyn. De Supplianten zouden ook overbodig werk doen, als zy aan UEd, Mog. deduceerden de ongelukkige en nadeelige gevolgen , welke het verloop en het verval der Fabrieken en van den Koophandel in deeze (zoo zeer voor heen door dezelve gebloeid hebbende) Stad en Provincie gehad hebben; daar UEd. Mog. te wel penetrerende de noodzaaklykheid van dat herftel, al zedert een freruimen tyd aan de Fabrieken en Trafiquen, zoo binnen deze Stad als Provincie, alle mogelyke vryheden en voordek n, voor zoo verre de Staat onzer Provincie cenigzints konde vorderen, hebben toegeftaan, cn het nodig apuy ter voortzetting van dezelve in allen opzigten verkend. Dan heeft, de ondervindinge alhier zoo wel als by onze Landgenoten geleerd, du de maatregelen welke binnen deeze Provincie tot herttel van de Fabrieken genomen zyn , insgelyks van de gehoopte uitwerking niet geweeft zvn, als men alhier zoo wel als m de nabuurige Provinciën geleerd heeft,dat de voorname oorzaak van het verval onzer Fabiieken, niet zoo zeer moetgezogt worden,in een innerlyk gebrek, het zy van den Landaart, of het huishoudelyke derzelve , maar zoo als die der Stad Leiden te recht remarqueren , in omftandigheden, die haar van buiten aankomen , en welke het derhalven boven het vermogen van eenig Ingezetenen is, te verhelpen, om verdere redenen by die, a's andere hier boven gemelde Requeften in het brede gededuceert, Dan om welk verv;.l zoo in den Koophar:del_ te herftellen , als om de kwynende Fabrieken in ons Land en mede binnen deeze Stad en Provincie op te beuren. aller aanmerkelykft zyn, de omftandigheid die zig op doet, door de onherftelbare breuke tuftchen Groot-Brittan-

Sluiten