Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

513 NIEUWE NEDERLANDSCHE

U-

TRECHT

Accordeerd met voorfchreve Refolutie enz.

Waarop de Kooplieden, Fabrikeurs en Trafikanten den 24 April het navolgend Dankfchrift aan de Staten overgaven:

Aan de Ed. Mog. Heeren Staten 'sLands van Utrecht.

Qeven met verfchuldigden eerbied te kennen, ^ de ondergetekende Fabrikeurs, Kooplieden en verdere irafiquanten binnen deze Stad, dat zy Supplianten, betrouwende op het belang dat UEd. Mog. altoos betoond hebben te Hellen , in de bevordering der Fahriken en varf den Koophandel, geenzif.s 'crupuleus zyn geweeR, aan die wakende a'tentie van U Ed. Mog. voorgedragen, de gunlhge gelegentheid, welke zig, op dit tydftip, tot herftel van de vervallene Fabriken, Koophandel en Trafiquen, binnen deze Stad en Provincie, kwam op te doen, ingevalie U Ed. Mog.

mede,

fte verzekering, dat Hunner Hoor?Mog. intentie , geenzmts is , hier door den Oorlog , welke zy «Wijne voorzoomen, en voor lange, geëindigd hadden te verlengen, maar integendeel, dat Hun Hoog Mog. niets vieriger wenfthen, dan een fpoedige hertelling der Vrede , en van hunner zyde altoos bereid zullen gevonden worden, op alle mogelyke wyzen en m.-c eene gepafte Facieliteit, zoo veel maar eeni.szints met hun Eer en Digniteit beftaanbaar is, daartoe te coöporeercn.

En zal, ten dien einde , Extract deezer , by Misfive, aan de Heeren Gecommitteerden , ter Generaliteit worden toegezonden.

Sluiten