Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5*8 NIEUWE flËDERLANDSCHE

Deventer.

Adres wegens vrye ftemming^affchaffing der drostendienften,overstemming der fteden met iin Ridder. enz.

gaderingen mogen worden ondernomen , en niemand op cenigerhande wyze, wegens eenige ter Vergadering gegeeven Advifen of gedaane Voorfte!leö zal mogen worden bekommerd, maar dat die geene als verrrappers der Voorregten en Vryheden exemplairlyk zullen worden geltraft, welke eenig voorftel, deeze Refolutie Contrarieerende, zoude onderneemen te doen.

In de tweede plaats vertrouwen Zy,dat U Wél Ed. H. A., wel alle moeite zullen aanwenden, en met alle ftandvastigheid aandringen, dat de wettig en gaaf genomene Refolutie, waar by de Drostendienften voor afgefchaft verklaard zyn, dadelyk worde gepubliceerd en ter uitvoer gebragt; Jn de eerfte plaats, op dat daar door met der daad worde vastgehouden, en geblyken mooge, het welgegronde Regt der drie Steden» om met de ftemme van eenen Ridder een wettige Staats Refolutie by meerderheid te neemen, en dus paal en perk gezet worden aan de fchadelyken en veel te grooten invloed der Ridderfchap, waar door deeze Provincie, zo in de Vergadering van Ridderfchap en Steden , als binnen de Steden zeiven, degrootfte ongelegenheid heeft moeten ondervinden ; daer het wettig gezag der Edelen zelve, naar proportie van hun getal ende bezittingen, met het getal ende bezittingen der Burgeren vergeleken , voor zeker, groot genoeg is: ja grooter, dan 'er in een nieuws op te rigten Burgerftaat konde geduld wor» den. En ten tweeden, op dat daar door de menig-' vuldige abuifen mogen worden voorgekomen, wel» ke wel in het algemeen, dog byzonder omtrent de invordering der Drostendiensten tegen het Landregc zyn ingefiopen , op het platte Land, en voornamentlyk in Twenthe , alwaar, gelyk bekend is, van tyd tot tyd zaaken zyn voorgevallen/die de attentie van Ridderfchap en Steden in 't gemeen, èn van de integreerende Leden van Hoogstgemel3e Vergadering in het byzonder, overwaardig zyn : :h daar zy Ondergetekende ia het zeker onderrigt

Sluiten