is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Negentiende deels eerste(-tweede) stuk. MDCCLXXXIV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S>4 NIEDWE NEDERLANDSCHE

ve?haA' ,^et advys va" den FiscaaI van de Genege. rahteit was van deZ£n inhoud:

Memorie van Con/ideratien en Advis aan Zyn Hoogheid overgegeven, door den ondergetekenden Advokaat Fiskaal van de Generaliteit, met opzigt tot het gedrag, het welk ten aanzien der begraving van het Lyk van een Soldaat op den Dorpe den Doel, met den gevolge en aankleeven van dien, is gehouden, zo door den Lieutenant Collonel vod Scbweinitz , als door den Major van Liefkenshoek , van itaars. en de verdere Militaire Per. Jonen, daar ingeconcerneert geweest. Ree. io Dec. 1783. •DOORLUGTIGST VORST EN HEERE.'

r^\en ^ hif&-VCn de Confide-

«tien en het Advis van de ondergetekende Advocaat Fiscaal van de Generaliteit, met opzicht tot

ïf gkdrhGC Welk ten aaoz{e° der bePgraaving van het Lyk van een Soldaat op den Dorpe den Uoel, met de gevolge en aankleven van dien, is gehouden, zoo door den Lieutenant Collonel von Schwem.tz, als door de Major van Liefkenshoek van Baars, cn de verdere Militaire Perfoonen, daar in geconccmeert geweest; zo zal de Ondergeteekende, om daar aan behoorlyk te voldoen bvdee-

It»Men?-Tf, mfeteD n^aan twee voornaameen zeer verfchillende zaaken,

Voor eerst, het gedrag, het welk gehouden i8 ten aanz,en der begravenis van den overleden Sol-

tiïfP heCP°rp den Doel» welke begravenis ge. fchied is op den 17 Oclober laatsleden 5 en ê