Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 NIEUWE NEDERLANDS'CfIE

ü-

ÏRECHl

De Kas der niaknny heeft wegens het niet houden van de jaarlykfclie bedendag in 'tafgelopen jaar, een gevoelig gemis geleden : Weshalven, ter gemoedkomi'ng aan de Armen, in dezen allergellrengllen winter, den 25 January een buitengewoone verzameling, ten behoeve der NederduitfcheGereformeerde i iakony is gefchied, we ke de fom van f 297° • 4 • '• heeft bedragen.

Het voorbeeld van den Abt Montgolfiêr heeft ook hier een gezelfchap van konstminnaaren uitgelokt, om eene Aëroftatifche proefneming te doen, met dit gevolg, dat men dezelve , op Rots - .Oord, de Buitenplaats van den lieer Keer, driemaal in 't werk gefield, en driemaal wonder wel, dog meteen vérfchillenden uitllag heeft zien gelukken.

De Machine had eene kegelfche (conifche) gedaante, 14 voet hoog, en 6 voet 7 duim middellyns, aan het, grondvlak, van papier , riet en yzerdraad zamengefteld, van een konfoortje en een lamp met 24 pitten, voorzien; wegende de gantfche toeltel a pond en 28 lood..

Toen de uitzetting derLugt, doorbrandend ftroo, tot op de vereisehte hitte, gefchied, de Lamp aangeftooken, en men bezig Wcis, de Machine aan zig zeiven overtelaaferi gebeurde het by zeker toeval,dat aan . iet konfoortje een ongemak kwam, en daar de Machine, reeds merkelyk verhit, eene geweldige neiging vertoonde, om op te ry.

zen',

Sluiten