is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Een en twintigste deel. MDCCLXXXVI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«}6 NIEUWE NËDERLANDSCHE

VÊMiSi

A-„ van hem Heer Taleb Omar Job, tot aan» - y, kweeking en in ftandhouding van dezelve; dat Hunne Hoog Mog. van hunen kant ook „ bereid zyn, om ten allen tyde aan Zyne Keizeii. Majeitèit de opregfte blyken té >, geeven van Hoogstderzelver hoogachting „ voor zyn Perfoon, als mede öm deszelfs h vriendfchap, op alle bekwame wyze, te „ reciproceeren, dat Hoogstd ezel ve zig nogiy tans vleyen, dat hy Heer Taleb Omar Job de Keizer zyn Meester wel zal kunnen „ perfuadeeren, om geftand te doen aart „ Hoogstdeszelfs belofte, tendererende tot „ de concesfie der exclufive vaart en handel op een der Steden van zyn Ryk voor de „ Ingezetenen dezer Republiek, ter keuze „ van Hunne Hoog. Mog., dewelke dan ook „ daar toe hadden gekozen de Stad van Stv „ Crux; en welke Stad Hoogstdezelve als j, nog bleven prefereren. -— Dat hy Vice„ Conful het voorfchreeven poinct, in vol„ doening van hunner Hoog Mog. Refolutie „ en aanfchryving van den 30 Maart jongst„ keden, by den voorn. Heer laleb Omar „ Job met verdubbelde inftantien zal moeten „ urgeeren, ten einde Hunne Hoog Mog. „ eenmaal ten behoeve van de Ingezetenen „ dezer Landen mogen genieten de vrugten „ van Hoogstderzelver zo inportantie con„ cesfien aan Zyne Keizerl. Majeltèit, ent „ deze reeds zo lange traineerende zaak at „ zo ten eenemaal tot een gelukkig einde „ mogt worden gebragt.''

De-