Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Veri

DEXI1 ON de de h( GE eis

Amtï

NAAR £nz.

#p NIEÜWE NE DERLANDSCHE

N Bun Hoog Mog hebben den 29 Mei tot Hoogst. ;0 derzelver Comnvisfansfen - Decifeurs naar Maas. * tricht benoemd, de tfeeren Baron Schimmelen'. l0. mnkvander Oye en Trip, die wegens de Provinciën G< lderland en Groningen ter vergadering van ; Hun Hoog Mog. hebben zitting genomen. . itf y£rgad£rbjg van Hun Hoog Mog. hebben , de navolgende Heeren, den 17 dezer maand , den eed afgelegd als: G. A- A. Baron van Dorth, Heer vdn Hokhuizen, als Raad ter Admiraliteit te Amfteldam , en Mr. Hendrik Cornelis Me/Iecker, Scheepen en Raad der Stad Zaltbommel,als Kaad ter Admiraliteit te Hoorn: beiden wetrens Gelderland: als ook de Heer Mr. Even Jan Eekhout, Burgemeester der flad Zwol, als Raad ter Admiraliteit op de Maze, wecens Overysfel.

Den 22 de Heer Diederik Baron van Lynden, Heer van Swanenburg, om wegens Gelderland zitting te nemen ter Admiraliteit op de Maze.

Dc Heer Mr. Gerhard David op ten Noort, Burgemeester der ftad Zutphen, om, wegens de evengemelde Provincie, als Raad ter Admiraliteit .te Harhngen zitting nemen.

De baron Derk Frederik van Verst tot Alerdink, om wegens de Provincie Overysfel zitting tejieme» als Raad ter Admiraliteit te Amfteldam.

Zyne üoorl Hoogheid der Heer Prins Erfftadrhouder heeft, uit eene Naamlyst, door den Magiltrbat dezer Stede overgegeven, tot Vroedfchap van s Gravenhage gekozen, den Heer Mr. Gerard JLmanu , in plaatze van wylen den Heer Dr. Abraham Va.ckenaar.

Ook heeft Zyne DoorJugtige Hoogheid by de Admiraliteit op de Maze aangefteld, tot gewoone Kaptems ter Zee , de Lieutenants Cornelis Ifaac Bloys van Treslong, Otto Willem Gobius, Cornelis de Jong, Hermanus Hartman, Anthony Jacob Ditmers Engelbertus Lucas en Jolannes 'liynbende% •zynde de daar door opengevallene vaste Lieutenants- iractementen begeven aan de Lieutenants

P. /. Coo-

Sluiten