Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S38 NIEUWE NEDERLANDSCHE

DÉN.

. zen die adresfen hebben getekend. Egter wanneer de Raaden Vromans, Blok, deMey van Streef kerke , Heldeivier, en van den Santheuvel bemerkten , dat gem. voorziening aan zommige hoofden der Requeftranten niet beviel, deeden zy den 12 February eene aantekening, by welke zy verklaarden, alleen in gem. voorziening en befluit van 13 January te hebben toegeltemd , om NB. nadeeliger befluit voor te komen, maarniet, dat zy die voorziening noodzakelyk keurden.

Den 20 February is door den Hove en Doge Vierfchaar van Rhynland deze Publicatie gédtian.

A lzo ter kecnisfe van den Hove en hooge •*•■*• Vierschaar van Rhynland, is gekomen dat fommtge onrustige en kwaadwillige Menfchen van zich hebben kuunen verkrygcn, omby^vo»^ en Omyden op , en omtrent de Dorpen van Alphen, Oudshoorn en Aarlanderveen te pleegen allerlei Daldaadighcden en Straatfchenderyen, enbyznüder, dat men zig niet heeft ontzien om, op Maandag den 12 dezer maand February, tyde wanneer het door denSouveraingeotïroyeert WapenCorps, deszelfs Wapen• Oefeningen in het Choer der Kerk te Alphen verrigtte, met een Steen door de Glafin van 'tgemelde Kerk-Choor te werpen, en dat men al verder tot die verregaande Boosaarftgheid is gekomen van tusfchen Woensdag den 14 en Donderdag den 15 dezer Maand, by deze en geene in verfcheide Ambachten onder de Deur •te Reeken Billietten van den volgenden Inhoud:

Hoe

Sluiten