Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

516 NIEÜWE NEDERLANDSCHE

Hoorn.

van eenige Ingezetenen,welken zig in deze ftad niet veilig agtende de wyk naar elders hadden genomen: ook nog een brief van Scheepenen van deze ftad, bedankende B. Ed. Gr Mog. voor de zorg en de genomene maatregelen. Deze Heeren Scheepenen fcheenen de zaken wederom uit een ander oogpunt, dan Burgemeefteren en Vroedfchappen te befchouwen. De Heeren Burgemeefteren en Vroedfchappen , in welker handen bovengem. Requesten van eenige uitgewekene Ingezetenen gefteld waren, fchreven aan de Staten eenen brief, waarin zy te kennen gaven, voor als nog niet in ftaat te zyn om op de in hunne handen gefteld zynde Requesten te berigten, doch verzogten, dat Hun Ed. Gr. Mog. derzelver Refolutie van voorleden Saturdag, op voornoemde Requesten genomen, geliefden in te trekken. Niettegenftaande deze brief, hebben Hun Ed. Gr. Mog. volhard by de voorige Refolutie, ongeagt de Ridderfchap en Hoorn die Refolutie wilden ingetrokken hebben.

De Burgemeefteren en Vroedfchappen dezer ftad fchreven nog aan de Steden den navolgende rondgaande brief:

EDELE GR. ACHTBARE HEEREN!

\ jfet de uiterfte aandoening moeten wy bekligen den toeftand , waar in onze Stad en Burgery

is

Sluiten