Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Maart, 1787. 5^7

Is gebragt, door de genomen Refolutien van Hun H Ed. Groot Mog. van den 17 dezes , en den hoon en fmaad, die aan ons , als mede Stem in Staat hebbende, is aangedaan; wy ontkennen niet,cn«» het is ons ten uiterRen leed, dat geene bewegin- gf gen zouden zyn geweest, doch dat dezelven zeer jte zyn vergroot en met veel onwaarheden en laster V\ zyn bezwalkt geworden , gelyk U Ed. Gr. Acht-yc bare Gedeputeerden uit de Misfive van ons en uit at het mondeling Rapport van den Heer Burgt- o, meefler J ag er , die alles heeft gezien tn by gewoond , hebben kunnen ontwaar worden.

Wy kunnen niet ontveinzen , dat onze Regering zeer is gtfletrifeert by die Refolutie; dat Gecommitteerde Kaden , die binnen onze Stad geene de minlte Jurisdictie ooit hebben gehad , werden gequalificeert onderzoek te doen naar zaken hier voorgevallen en gepasfeerd , maar, en het geen onze zielen grieft, nog daarenboven met het Collegie van de Magiftraat, daaraan Schepenen volgens eene Refolutie van den Jare 1533 nooit beftelhng over eenige Staats-, Stads-, ofte Regermgz^ken hebben gecompeteert; ja, Edele Groot Achtbare Heeren! welk te^enswoordig Collegie van Schepenen nooit door ons is erkent, als zynde op eene onwettige wyze verkoren, waarom ook verrede meerderheid onzer Regering daar tegen heeft geproteReerd, en welk protest, inde Notulen van Hunne Ed. Gr. Mog. is geinfereeid , uit welk gedetailleerde ten klaarden confteert, dat alzo door dat Coilegie alhier aan de Regeering van West-Frieslands Hoofdftaddeuiterfte laeGe zoude worden aangedaan ; dat voorts Gecommitteerde Raden, ofte eenige Leden van dien , pretenfelyk te Alkmaar vergaderd, (daar alhier hunneRefidentieplaatsis) hebben kunnen goedvinden , zonder eenige de minfte kennisgeving, om Burgemeefteren aan te fchryven , dat in Guarnifoen hier na toe zouden worden gedetacheert vier Compagnien Kavallery en een Bacaillon Infanteiv. „ LI 4 Za*

Brief tBurnee't en 'oed■ap.n de eden.

Sluiten