Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Maart, 1787* 519

Waar mede ü Ed. "Groot Achtbarejn Godes f heilige proteftie bevelende, hebben de eer te ?yn. y

EDELE GR. ACHTBARE HEEREN! J

U Ed. Groot Achtb. Goede Vrienden, ^

S

Burgemeefters en Regeerders der ftad Hoorn, Tet ordonnantie van dezelven. C. J. van de BLOCQUERY.

De Heeren Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier vergaderden den 20 Maart verfcheidene maaien op het Stadhuis te Alkmaar, waarby telkens eene der Grenadier Compagnien der fchuttery van die ftad als eene eerewacht ftondt. De Burgemeefter Fo««*,eneen Scheepen der ftad Hoorn hebben ook fommieen dier vergadering bygewoond.

Den 20 Maart des middags omtrend 12 uuren kwamen te Alkmaar twee Compagnien Ruitery van Hesfen-Philipfthal, en ten 4 uuren eenige Artilleristen aan. Het plan was eerst, dat dezelve Militie den 22 Maart met 2 veldftukken van daar zou vertrekken, en zig te Avenhorn met vier Compagnien Voetvolk van Dundas , welke van Muyden gekomen waren, vereenigen, om zo voorts onder bevel van Gecommitteerde Raden naar Hoorn t,e vertrekken.

LI 5 > Doch

[oorn.

Brief m Bur* '.meeft, iFiroedhaptn de '.eden.

Sluiten