is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Drie-en-twintigste deel. MDCCLXXXVIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, FehruAry, i7S8„ 245

„ Wy beloovcnen zwcerën, gehouwen getrouw „ te zullen zyn aan de Conftitutie en Rc^eerings* form van den Lande, van Holland en West,, Friesland beftaande in de hoogfte en Sou-

verainc Overheid van Hun Ed. Groot Mog

";SSSen7an den zeIven Lan* > met den „ Ei+ftadhouder , Gouverneur , Kapitein en Ad„ miraa/chap Generaal , Erflyk in het Door* „ lucntig Huis van Orange, zodanig als hetzelve „ in; hunner Ed. Groot Mog. Refolutien van den

Jaarc 1747 is opgedragen, en i by den tegenwoor„ digen Heer Erfftadhouder in den Jaare 1766

aanvaard."

Dat nogthans , voor.zo verre eenigé Leden of Minifters der refpetïive Regeeringen dén Eed reeds hebben afgelegd op den voet der Refolutie van 32. November laatstleden s aks zaaklyk niet verfchillende met het tegenwoordig Formulier, dezelven zullen gehouden worden daar mede te kunnen volitaan.

Dat Wydcfs in aanmerking zynde' genomen, dat, fchoon by herhaalde reilen s door Hun Ed. Gr Mo" is verklaard-, dat de Republiek onmooglyk- kan beltaan en behouden blyven, zonder voorzien te zvn van een Eminent Hoofd, egter de ondervinding 'in de laatfte beroerten wederom geleerd hëéfè "dat zomfmge woelzieke en verandering zoekende'PeN focnen zig raet ontzien hebben, deze grondwaarheid in twyffe! te trekken , en (zo God het niet verhoed had; directelyk tegengeftelde maximes in te voeren.

Dat deze verderflyke toeleg, in de' eeneof andere Provincie van het Bondgenootfchap beginnende het gevolg daar van is, dat, vermits niemand der a'nde-' te Bondgenooten regt heeft, zig met'het inwendig beltier van een mede Bondgenoot tcbemocyen het kwaad meer en meer wortelen fchiet, voortkru'tpt, en emdelyk ook de andere Provinciën aai ■-«'•x-

R 2 ' Hui

's Graj

VENHA* CE.

R.efoIut„ nopens de Conftitutie en Eed enzi