Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23<S NIEUWE NEDERLANDSCHE

'sGra- Ze remarqueerden teffens: „ dat de discrepanvenhA- „ tie, die 'er na de Utrechtfcbe Vrede tusfchen ■ ce. „ de Bondgenooten was geweest, over het aan te ,, houden getal van Militie en de wyze van rePetitie forme, veroorzaakt had, dat over het jaar 1714, van den,, en andermaal over het jaar 1717, en de zes Raad ,, eerfte maanden van het jaar 1718, geen Haat van Sta- „ van Oorlog was gemaakt geworden." te voor Doch, „ dat zo ongelukkige verfchillen onder !793' », de Regeeringsform, die in den jaare 1747 was „ herfteld,gewis!èlyk geen plaats konden hebben."

Zy betuigden vervolgens: dat het aan hun „ een wezenlyk genoegen gaf, dat wederom eene ,, generaale Petitie en ftaaten van Oorlog aan „ U Hoog Mogenden konden worden geprefen,, teerd."

En voegden daar by: „ dat, de daadelyke na„ koming van de verplichtingen, die uit de ftaa-

ten van Oorlog voor de Bondgenooten proflueer-

den , behoorden te weezen zo zeker en zo ,, heilig, als de aart van een Contraót van So-

cieteit boven andere vordert, niet enkel naar „ bet civiele Recht, maar naar.dat Recht, het „ welk op de natuur der zaaken gegrond is, en „ den Auteur van de natuur tot Wetgeever heelt y ,, en waar van de gezonde reden, gepaard met ,, eene aandachtige befchouwing de regels leert, „ dat zonder de preftatie der onderlinge verplicb„ tingen de Bondgenooten Reeds elkander, en „boven dien zich zei ven verongelyken , want. ,, dat, die zich verbeeld, dat hy zyne eigen zaak. ,, bevoordeeld, met aan de gemeene zaak te kort ,, te doen, ongelukkiglyk dwaalt tot zyn eigen ,, nadeel, waanende, dat hy een ander verkloek'; „ dat het te meermaalen is gezegd, en niet te . ,, fterk kan worden aangedrongen, dat de egali» ,, teit in het dragen der lasten is de band van „ eenigheid tusfchen de Provinciën, en het waa„ re middel tot ieders behoud."

Hooggemelde Zyne Hoogheid en de Raad van

Staa-

Sluiten