Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, February, 1793. 357

j-ansdam en Peckum, Wilp, de Heeg enz,, Lieu» Veran tenant- Opperjagermeefter des Furftendoms Gelre dering cn Graaffchaps Zutphen, op de Veluwe, Lid van onder de Edelen en Ridderfchap des Kwartiers van Ve de hooluwen, Ordinaris Gedeputeerden wegens het zei-ge en ve Kwartier, ter Vergadering van Hun Hoog lage

Mogenden de Heeren btaaten oeneraai der ver- Amte-

eenigde Nederlanden, Hoofdtchout van Maaftncht naars, en van den Vroenbove, Burgemeefter der Stad Wa- enz. geningen, enz.

Bommel. Den Heer Burgemeefter Mr. Sa•ir.uel Esfenius, voor deszelfs plaats als Raad in de Vroedfchap en Scheepen dezer Stad hebbende bedankt , is in deszelfe plaats, uit eene overgeleverde Nominatie , door Zyne Hoogheid verkozen, den Heer Mr. R. F. de Ruuck , Dykfchry'#er van den Hoogen Dykftoel in den Bommelrewaard.

Dordrecht. Op den 19 February is alhier in het 84 jaar zyues ouderdoms, overleden den Heer Jan Heufft, Lieutenant- Admiraal van Heiland .en West - Friesland, onder het Edel Mogend Collegie ter Admiraliteit op de Maaze.

L!eyDen. De Edele Groot Achtbaare , die "van den Gerechte dezer Stad., hebben van buitengewóón , tot gewoon Stads-Vroedmeefter en Praslector in de Verloskunde aïhier, aangcfteld den Heer Arno/dus Soek.

Amstëldam. Den 1 dezer maand zyn alhier door den Edelen Achtbaaren Oud - Raad, tot Burgerneefteren dezer Stad verkooren, de Heeren Mr. Jacob Elias Arnoudsz., Mr. Willem Gerrit Dedel Salomonsz. en Mr. Fredrik Alewyn ; dewelke vervolgens uit de afgaande Heeren Burgerneefteren, tot Voorzittend Burgemeester verkoren hebben, den Heer Mr. Nicolaas FaasA a Voorts

Sluiten