Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

518 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Breda.

DUMOURIER.

Het

„ iemand van het Guarnifoen, Militairen of Volontairen binnen deze Stad te mogen verftrekken, fchenken of tappen."

Het bevel van den Generaal Dumourier. van 't welk hier boven wordt gewag gemaakt, luidde aldus:

GROOTE STAF In het Hoofdkwartier van de Armée, tot de Generaal van Breda, den expeditie van Holland. 1 Maart 1793, het tweede Jaar der Franfche Republiek.

Het is tyd, dat de Franfchen, die de eer hebben om de Wapenen te dragen voor de Republiek, en die ik op geene andere ordre in Holland geleid heb, dan om de zaak der Vryheid en Gelykheid te doen triumpheeren, ophouden om onze overwinnende Wapenen te onteeren, door de Vexatièn, het geweld en de misdaaden, die zy zich veroorloven tegens de vreedzaame en ordentelyke Ingezeetenen, die ons ontfangen als hunne Broeders.

Ik zelfs zoude fchuldig zyn, indien ik niet de geftrengfte maatregels nam, om diergelyke buitenfporigbeden tegen te gaan.

Ingevolge van dien ordonneere ik, dat 'er een Galg zal worden geplaatst, op de groote Markt van Breda , , en zo 'er zig onder ons een fchurk mogt bevinden, ftout genoeg om de Franfche naam te onteeren, zo zal hy zonder genade op 't oogenblik met een fchandelyke dood geftraft worden.

{JVas geteekendf)

De Generaal en Chef

Sluiten