Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Maart, 1793. 519

Het Committé Revolutionair der Bataven liet een Berigt aanplakken omtrend den loop van 't Franfche geld, en deedt vervolgens deze Publicatie:

Het Committé Revolutionair der Bataaven, thans refideerende binnen deze Stad Breda, aan alle Burgers en Ingezeetenen van de genoemde Stad en gewezene Baronie van Breda.

Daar wy :n deze Stad zyn aaögekomeh onder het geleide van den Held der Vryheid, deh Generaal en Chef Dumourier, en door de overwinnende Wapenen der Franfche Republiek, om U, ingevolge de openlyke Verklaring van den genoemden Generaal , die roet ons in dezelfde principes van Vryheid en Gelykheid ftaat, te vcrlosfen van hec geweld en de onderdrukking van Orange en Pruis, fen, derzelver Vafallen en Suppoosten, om U te herftellen in de volle uitoeffening uwer inprffifcriptible Rechten, de Vryheid en Gelykheid.

Zo nodigen wy alle Burgers en Ingezeetenen de. zer Stad, den vollen Ouderdom van twintig jaaren bereikc hebbende, om op aanftaande Zondag den 3 dezer, des namiddags een drie uuren, een ieder in zyn Wyk, ter bekwaame plaatfe te vergaderen, omme als dan te verkiezen zodanige Mannen, als om hunne Eerlykheid, Bekwaamheid, en Volkslievenden yver voor de Vryheid en Gelykheid van Maatfchappelyke Rechten, U vertrouwen het waardigfte worden geacht, op dat zy volgens de als nog fubfifteerende Wetten de politique en Jufticieele Macht blyven uitoeffenen en handhaven, tot tyd cn wylen gy met het ganfche Volk van Nederland, bevryd van alle Despotiqueen AriflocratifcheKluisters, in een Algemeene Volks-Vergadering omtrend de eenpaarige Regeeringsform nader zullen hebben voorzien. 0 En, nadiefl alle Macht, Gezach, Beftieriag of Commisfien uit overheerfching oorfprpnkelyk, op M m 9 In*

3R.EDA*

Sluiten