is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Vyf-en-twintigste deel. MDCCXC

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Mei, 1790. 44J

• Iminder rang mogen geplaatst worden, als waar in I hy in het voorig Vaandel gediend heeft.

'X. De Schutters, die uit het eene Kwartier naar I een ander verbuizen, zullen verpligt zyn, voor dat Ey vertrekken, aan hunne Kaptein en Hoofdman É-aan te geeven, waar zy gaan woonen, op verbeur|:te van dertig Huivers, ten behoeven van 't Rot, 1 waar uit zy verrrekken; terwyl zy verder verpligc I zullen zyn, zich aan te geeven aan den Kaptein I Van 't Kwartier, waar in zy zyn komen woonen, als ft mede aan den Hoofdman van 'c Rot, in 't zelve I Kwartier, waar in zy verkiezen over te gaan, binonen de agt dagen, na dat zy ih 't Kwartier zullen Igekomen zyn, op pcene van dertig ftuivers, en ;;dien tyd verltreeken zynde, op gelyke boete van Idertig Huivers, voor elke week, dat zy daar in nai latig zullen zyn, beiden ten behoeven van de Krygs■ faads - Kasfe; des zullen zodanige Schutters gèene Iandere keuze kunnen hebben, dan van de Rotten, I Welke niet voltallig zyn, en wanneer de vier RotI ten mogten compleet zyn, zullen dezelve moeten i.invallen in dat Rot, daar de eerfte Vacatuure irvoorvalt.

- XI. Het huuren van eene Kamer in een ander ■Kwartier, zal voor 't vervolg nog voor een Offtleier, noch voor een Schutter, als een verhuizing '1 worden geconfidereert, maar zal zodanig Officier tof Schutter, in de daad met zyn gantfche huishouding van woonplaats moeten verandert zyn, om gexonfidereerd te kunnen worden als werkelyk te zyn iverhuisc.

XII. De Hoofdlieden zullen dienst doen geduurende twee Jaaren, en als dan wederom invallen als liSchutter, wanneer zy na verloop van twee Jaaren, :iandermaal eligibel zullen zyn tot Hoofdlieden, zulilende de genen, welke dus driemaalen als Hoofdilieden gediend hebben, vry zyn van allen Sehur,terlyken dienst, blyvende nogthans intusfehen no-

Delft.

Ordotin*

Ier

Schutte* ry en l'Pdchten.

t