is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Vyf-en-twintigste deel. MDCCXC

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44<S NIEUWE NEDERLANDSCHÈ

Delft.

Ordonn, der

Schuttery en Hechten. -

minabel en verkiesbaar tot Kaptein, Kaptein - Liedtenant, of Vaandrig.

XIIL Ieder Hoofdman zal by zyn afgaan, gehouden wezen in tegenwoordigheid der Schutters van zyn Rot', daar toe met voorkennis van den Kaptein , en by abfentie of indispofitie van denzelven, of by vacatuure, met voorkennis van den eerden Officier van de Compagnie, op Schutters Doelen geconvoceerd, ten overftaan van den Kaptein , en by deszelfs abfentie, of indispofitie, of vacatuure, als boven, van den eerften in rang volgenden Officier, te doen behoorlyke Rekening en Verantwoording, van zyne gehouden diredtie en adminiftratie, op poene van, daar in nalatig zynde, te vervallen in eene boete van twee Gulden en tien ftuivers, ten behoeven van het Rot voor ieder week, dat hy verzuimd heeft zulks te doen.

XIV. Aan ieder Lid van de Schutterye, zal uit de Stads Goederen Jaarlyks betaald worden een Gulden, van veertig Grooten hec ftuk, zo lang als de Stad van vermogen is , ftaande dit ter oordee-< le, en dispofitie van Heeren Burgemeefteren in der tyd.

XV. Alle de Leden der Schutterye zullen gehouden zyn te doen den gewoonlyken SchutcersEed , agter deze Ordonnantie geïnfereerc, waar onder begreepen is,, den Eed by Hunne Edele Groot Mogende, op den iy February 1788, op de cegenswoordige Regeeringsfonn gearrefteerd.

XVI. De Hoofdlieden zullen gehouden zyn, den eerften February, Mey, Auguscus en November, aan hunnen Kapcein ce overhandigen, eene exadte Lyst der Schutters, waar uit hunne Rotten beftaan, ten einde dezelve, in den eerstvolgenden Krygsraad, aan den Collonel ter hand te ftellen, welke Collonel insgelyks gehouden zal zyn, die Lysten aan Heeren Burgemeefteren over te geeven.

TWEE-