Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\s Gra-

vf.nhage.

Rapport dcrComtnhfie tot de Quota s en Pinaneie der Generaliteit.

518 NIEUWE NEDERLANDSCHE

„ Heeren Gedeputeerden van de Provinciën, die „ alhier in competenten getale waren."

Dewyl echter de Gedeputeerden van fomrnige Provinciën ongelast waren, zich op de Contributien verder te ëlargeeren , dan haare last mede bragt, gelyk die van Overysfel en Stad en Lande; begeerende die van Zeeland zich niet te verklaaren, voor Zy den Staat van Oorlog ten zei ven dage ingeleverd, zouden hebben geëxamineerd , en vermits die van Gelderland, Holland en Utrecht, en dus ilegts drie Provinciën in den voorflag bewilligden, by het gevolg van de andere Provinciën, en op het welbehaagen van hunne Principaalen , terwyl de Gedeputeerden van Friesland te kennen gaven, daarin geen contentement te kunnen neemen, en alleen voor den tyd van een jaar tot voorkoming van alle verloop te willen conti, nueerén in het draagen van het dobbel tegens die van Utrecht, zonder hun daar door eenigermaate te prfejudicieeren, ofte dat deze zaak ende haare verklaaring voor Quote aangenomen, noch ook in futurum zoude mogen getrokken worden in confequentie, zo konde men al weder niet komen tot een vast befluit. Alleenlyk wierd de Raad van. Staate by Uwer Hoog Mog. Refolutie van den 20 Jüny verzogt de Lasten van den overgegeven Staat van Oorlog over de Provintien te repartitiee- ; ren, hoewel de Provinciën niet verftonden de Repartirie aan te neemen, voor dat dezelve eerst ter Vergadering zoude zyn gezien ende geëxamineerd, • aan welk verzoek door den Raad op den 25 derzeiver maand wierd voldaan; zynde in deze verdeeling gevolgd de voorflag van dc Propofitie der Heeren Ambasfadeurs.

Naardien echter fommige Provinciën, en vooral Zeeland, dezen Staat, op den voorflag der Ge-

zan- '

Sluiten