is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zeven-en-twintigste deel. MDCCXCII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-1 A-AfeBÖEKËN} January, 17.Q2. jtï

Vooraf bekomen confent van den Hoofd - Officier pf Scheepenen, eenige Exploicten van Gyzeting, Citatie of anderzins tè doen, è'ri dat dèzelven dus eenige zodanige Exploicten begeerende te doen, gehouden zyn daartoe vooraf conlèüt te vraagen; ten einde by Scheepenen geëxamineert zal kunhen worden, bf het doen van zodanig eene Gyzeling, Citatie of ander Exploict, kan worden gepermitteerd; dan wel tot confervatie van het regt van onze Burgers cn Ingezeetenen, mitsgaders van de Jurisdictie ónzer Stad, behoort te worden geweigerd.

liet is namelyk, Edeie Groot Mogende Heeren! hier mede zodanig gelegen, dat gelyk men van dé oudlte tyden af in onze Stad 'er op uit is geweest, om zorg tè draagen,dat allé gelegenheden , zo veel mogelyk werden afgelhéeden, waar door onze Burgeren en Ingezeetenen van huilnen dagelykfchen Regtér geavoceèrd, eii daar tegen genoodzaakt konden worden , om elders te regt te Itaan; tot bereiking van welk oogmerk verfche'iden Privilegiën zyn geobtineert, en overeenkomften niet andere Landen én Steden zyn gemaakt, men alzo ook tcffens heeft begrepen, dat het niet genoeg vvaré, dat dezelve onze Poorters, voor eene incompétente Regtbank opgeroepen worden» de, gelegenheid konden hebben, dm die incompetentie aldaar, door het prdponeercn van eene exceptie te allcgueefen, en daar op de uitfpraak van dien Regter af te wagten; maar dat men iri het tegendeel van de oudfte tyden af, in het gevoelen is geweest, dat het medé tot de pligt dér R.egeefing behoorde om a priori tégen te gaan; én alzo voor te komen , dat haare Burgeryc in zodanige procedures buiten nbodzaake wierd ingewikkeld. En daar het volgens de gronden vari het algemeené regt, zo wel als van ons Landregt, onbetwistbaar moet zyn, dat geen MzsU #traat of Regtbank, onder het Territoir van éc.'

F neri

AMSTEL*DAM.

Berigt der Regeeringvan

4ip.fi. op de klagten van Lieut. Hdüty, en Meè% fter'kn*