Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ji6 NIEUWE NEDERLANDSCHE

FaANEker.

Public, van den Ac adem. Raad,

nooazaauiyire vertering begrepen, en hen ook nog daar en boven, op verfchülende wyzen, tot het maken van meerdere verteeringen te animeeren; en dit alles geheel en al ftrydig is met de Gemeene, zo wel als dezer Academie Rechten;

Zo is 't ,dat gemelde Senaat, ten einde zo veel mogelyk aan de wyze oogmerken van 'sLands Hooge Overigheid te voldoen, en beducht zynde, dat zomryds eenige Lieden, uit Ignorantie van het daar omtrent vastgeftelde by de Wetten dezer Univerliteit, in ongelegenheid mogten komen te geraken, heeft goedgevonden en verftaan, op nieuw ter kennisfe van de Leden dezer Univerfiteit, en allen, wien zulks verder aangaan mag , te brengen den uitdruklyken inhoud van de XL'fundamenteele Wet dezer Academie, zo ais dezelve mede in den Jaare 1648 is gerenoveerd, luidende dezelve Wet, als volgt:

Profesfores, qt/ibus commendati er tint iuniores, eorum infpiciaut mores et fumtus. Nee fine aulögraphis liorum eorumve, c/uibus a Parenubus aut RcFiore commendati erunt, pecuuiam ftudiofus mutuatofl aliusye huic muluo foehorive dato. In univerfum^ autem, 11e cpuis ciyis, hospesve publicus, aut infeitor, quid cuiq:t.am cetcrorum, aai nullius commendationi fuberunt, absque aucloritatc parenurn tulorumve, aut confenfu ReBoris, in res non necesfarias credit0; ueu-ftudiofus hac licenüa,finc

itiS'

den, hoe zommige jonge Lieden, zynde Leden dezer Academie, zo tot merkelyk nadeel hunner Studiën, als tegen het oogmerk en tot bezwaar hunner Ouders eh Familien, zig in onnodige verteeringen komen toe te geven; ja ook zommige Lieden zig niet ontzien, hen daar in de behulpzame hand te bieden , door het crediteeren van Gelden, en andere zaaken, geenzints onder een

Sluiten