Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' 'C 19 )

■den geeven , of'toekaten, dat zyne rechten aar,, een' hoop gewapende flaaven worden toevertrouwd. De vrye Vereenigde Staaten moeten -gezaamenttyk een lichaam van wel gewapende , welgeoefende ^ en wel beftuurde Burgers uitmaaken , die altoos vaardig zyn om uit te trekken, wanneer de nood het vereischt-, om aan de wetten kracht te geeven, een oproer te dempen, of den vreede te handhaa■ven. -Zodanig is, zo men my wel onderrecht heett, de toeftand der N. Americaanen. En waarom, zon dan bet Congrès niet gemagtigd worden om aan ieder der Vereenigde Staaten zyn aandeel van gerc geld krvgsvolk af te vorderen , om zodamgen Staat, die de Unie zou willen verbreeken door z.ch tegen het vo-mns der algemeene Reprefentanten te verzetten , 'tot onderwerping te noodzaaken ?

li ben wel verzekerd, dat het moeijelyk za zyn te beletten , dat in het vervolg geen misbrui gemaakt worde van deeze magt, en mts chien kan " een nog krachtiger en zekerder middel gevonden worden om aan het bovengemeld oogmerk te lot en! Intussen behoort men in alle menschlvke zaaken, wanneer de keuze aan ons fta^ L twee kwaaden het genngite te luezen Wy ^kiezen den dwang van eene burger yk .eering,.om dat dezelve een minder n??| SSgiUa is dan de regeeringloosheid; en zo * ook in het tegenwoordig geval, het misbruik vm It:magt, welke misfehien fomtyds »en^ * onderlleuning van nieter bülyke ofbeted*.

Sluiten