is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische en letterkundige avondstonden, ter ophelderinge van eenige zeden der Nederlanderen; byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j!0 vroegere weelde in nederland.

het baaden; waar van ik veele voorbeelden vinde, in de Graaflyke Rekeningen (a),- veelvuldig en zeer onbefchaamdelyk plaats greep, byzonderlyk met Vrouwen van geringen ftaat. Uit al het welk ik zougelooven, dat, ook buiten de voornaamften, andere Huishoudens zullen zyn overgellagen tot merkelyke kostbaarheid , die , onder het Oostenrykfche beftuur, zo zeer toenam, dat onze hadrianus junius (b); in en over de helft der zestiende eeuwe bloeiende; aanteekent, hoe, niet lange voor zyn fchryven, de weelde der tafelen tot den hoogften graad gereezen was , cn verfcheiden Luidtn daar door bedorven waren. En dat dit niet alleen van meerderen, maar ook van minderen, moet worden verftaan, kan mede worden opgemaakt uit de bekende Ordonantie van Keizer karel den V, ten jaare 1531, by welke in het algemeen tegen de weelde enoverdaad wierdt voorzien: en geen wonder, wyl Antwerpen, thans, de' luisterrykfte Koopitad van gantsch Europa was geworden. Junius; omhemnog eens te noemen; zegt verder, dat de dolle fpilzugt, federt eenigen tyd, allengskens aan het wyken gebragt was, en dat nood en fchande fpaarzaamheid hadt leeren oefenen. En waarlyk, hoe zeer onze Natie, in het algemeen, en ondanks de verkwistingen van fommigen onder haar, van ouds her, de fchranderfte blyken van huishoudelyk overleg heeft gegeeven , zou ik egter niet vreemd zyn , te denken,

Cd) Saint-Foix Esfays fur Paris, Tom. I, pag. 272. G>~) Jn Batav., pag. 224.