is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerzame praat-al.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 104 >

doot wierd op nieuw het merk der aloude Bataaffche dapperheid in den Nederlander kenbaar. De gantfche opgedonderde hel, de woede van een' Spaanfchen Dwingeland , een' fnooden granveue, een' ontmenschten aiva, een' helfchen Bloedraad waren niet in ftaat, om , door de gruwelijkfte wreedheden en fnoodfte listen, onze Voorouderen te doen afzien van hunne rechtvaardige zelfverdadiging, tot welke een meineedige f i l i p p u s de twede, hunne eertijds zogenaamde wettige Heer, hun —■ door het ontrukken hunner bezworen voorrechten, door zijne willekeurige onwettige bevelen, zonder agt te flaan op hunne billijke vertoogen, rembriftrantien en ootmoedige verzoeken, met de wapenen in de vuist genoodzaakt hadt. Zij weerftonden liever alle de ijslijkheden van een tachtigjaarigen oorlog , doormenut met alle de woede van hangen, branden, vrouwekragt, verbeurtverklaaring van goederen, om de minfte oorzaken en ijdelfte v-orwendfels; -— In welken de bloedhond aiva, met zijn' helfchen Raad, zich dorst beroemen, agttienduizend menfehen door beuls handen, geduurende zijn zesjaarig bewind , om het leven gebragt te hebben; — Zij weêrftonden liever alle deze wreedheden, dan dat zij zich lafhartig, door hst of geweld, het eens verfmaade juk weder op den vrijen hals zouden hebben laten leggen. Zo dat eindeli]k het dwingelandche Spanje, uitgeput en kragteloos, genoodzaakt wierd ons Vaderland voor een vrijen, Souverainen Staat te erkennen, op welken hij voordaan niets te vorderen hadt.

Is het derhalven grootfpraak, te zeggen: dat geen volk zo veel recht heeft, om roem te dragen op het Land zijner geboorte, op doorluchte Voorvaders, als de Nederlanders? daar zij niet alleen het zelve door eigen vlijt tot een bewoonbaar Land hebben gemaakt; maar het een- en ander-maal uit de Whisters der flavernij hebben moeten redden en met hun moed en bloed tot een v r ij Land koopen.

'Het Vervolg in N°. 14.)

Te AMSTELDAM, bij W. WYNANDS en H. BRON GERS junior. En alom, bij de voornaamfte Boekverkoop*.™, word' dit DlJadjen, ieütr week, op Woensdag, voor e'én en een halven Stuiver uitgegeven.