Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

LEERZAME PRAAT-AL.

3V°. 45.

Den 10 November 1790.

Een weinigje kennis is eene ellendige zaak.

POPE.

OVER DE GROOTER VERLICHTING VAN EEN VOLK.'

De grooter verlichting van een Volk is, ten allen tijde," uit verfcheiden oogpunten befchouu-d. — Sommigen , door eigenbaat en heerschzucht beftuurd, hebben zich verfluit, de domheid en onkunde boven de verlichting te verheffen, en dezelve als bevoorderaars der algemeene rust aan te prijzen. Wij zullen ons met deeze pleiters voor domheid, niet in een twistgeding begeven, alzo zij hunne cliënten moeten getrouw blijven, maar hun liever eene aanzienlijke bediening in het rijk der ezelen.toewenfchen.

• Wij zullen eenige redenen, voor de grooter verlichting van een Volk, te berde brengen, welke de goedkeuring van edel; denkende wezens hebben moeten.

De zielsvermogens, die ons God gegieven heeft, moeten wij oefenen, en tót hooger volkomenheid brengen; indien wij het oogBierk. van den Schepper niet verijdelen willen. ■ Die Yy kan

Sluiten