Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxvir.

oorzaaken: Gelukkig die Souverein , die, meer op het behoud zyrer Onderdaanen bedacht, dan op zyneOorlogsvoordceien, eene zo wyze Wet in alle haare kracht herleeven d^ed! Vart welk onuitfpreeklyk nut zoude zy niet voorheÉ welzyn van het Menschdom zyn, en hoe veel vruchtloos vergooten bloed Wietd door dezelve, niet gefpaard !

Zeekef is het, dat men den Roem der Wa* penen moet afmeeten, naar het nut, dat men 'er uit trekken kan, maar om de vérhuevenhéia of juiste graad van dee^e uitrekening wel ta trefTen, moet men etven zo veel wysbeid als uitgebreidheid gebruiken in de verfcheidenheid der Combinatiën; waarvoor dezelve vatbaar is: Onze liefde voor en onze drift tot het algemeen welzyn , moet de graad van kunde bepaalen, die men omtrent de belangens van zyne Natie hebben moet.

Men moet de wy?c Staatkunde van Fabius met de groote en ede'e belangloosheid van Paulus Émiltus te zamen paaien, en den roem der Wapenen in niets anders ftellen, dan om zyn Vaderland van nut te zyn.

Om in deeze bereckening niet verblind of bedroogen te worden , door tenig valsch voorjJeel, dat het ogenblik ons aanbieden kant

moe{

Sluiten