Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE BEDRYF.

23

rring in deeze muuren den vrede herftelt, en den waggelenden troon vestigt, zend hy my, als getuige der algemeene vreugde om u dit heuglyk nieuws te melden. Vergeef den Vorst dat hy zelf u dit gewigtig voorval niet openbaart: de verdere verwoestingen te fluiten verfcnaft nog te veel bezigheids aan zyn' moed, anders zaagt gy hem reeds voor uwe voeten de lauwren alleen, door hera voor u Mevrouw geplukt, nederleggen. Ik vlieg naar het renperk, en den gewydden Tempel van Sophia, naar de Staaten vergaderd tot heil des Ryks. Wy zullen allen eensgezind den grootften held en veriosfer van Romen, met den Heiligen naam van Keizer benoemen.

(Hy gaat binnen.')

IRENE.

ö Hemel! wat moet ik doen?

LEONTIUS.

Den wil uws Vaders gehoorzaam zyn en hem volgen. Gy kunt niet langer leeven, in dit nog van bloed rookend Paleis, 't zou uwen naam by de nakomelingen fchandvlekken. Nicéphorus, ja! was ongevoelig voor uwe deugden, hy was zelfs te ftreng, echter was hy uw Echtgenoot, zeegen derhalven zyne gedagtenis. Ik zal u niet aanzetten om 's Keizers bloed met bloed te wreeken: dit is een onmenfchelyk recht, een plicht alleen gegrond op gewaande vooroordeelen van eer. 't ls echter een onverschoonbare misdaad, den moordenaar met vriendlykheid te behandelen. Tree in u-zelve en befchouw uwen toeftand. Aan den eenen kant befchouwt gy een roekeloozen Jongeling, zynen Meester, zyn' Opperheer, meteen bloeddorftige hand, zyner heerfchzugt opofferen; aan den anderen kant vindt gy,plicht, GodsB 4 dienft,

Sluiten