Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 39

EGESTES. Ja: dit is Polikrant', welhaast in 't r)k gefield: Men zegt, hy zou méér ftug , méér ongenaakbaar wezen, Dan ooit die grysaart was, hoe ook geducht voordezen. Argides, zagt van aart, is, zonder hoogmoed, groot, Wyl zyn verheven deugd nooit iemant norsch verftoot; Hy, opgetogen by de Atheenfche burgeryë, Is zoon eens dwingelands, maar vloekt de dwinglandyë. Zy nadren beiden dit verwoeste tempelkoor: Neem dan dit tydftip waar, en kom bun fchrcdcn vddr. Maar, denk dat Polikraat' als meester zich doet eerc-a.

IDASAN.

Hoe hard is 't, waarde vrind', my dus tot hemtekecren!

EGESTES.

Spaar een te vryë taal, in alles wat gy zegt.

IDASAN, Polikrat es naderende. Prins!., gy kent wis de ftem van 't menfchelyke recht?

POLIKRATES. Wat onbekende, wat vermeetle treed my nader ?

IDASAN.

Een oud foldaat, een mensch, een burger, ja een vader. POLIKRATES.

Wat vraagt gy?

IDASA N.

Ik eisch recht; ik eisch myn dochter weêr. 'k Vertrouw dat ik geenszins uw' grootfchen rang onteer; Maar denk aan 't vreêvcrdrag: laat me Idacé verwerven, Als 't eenigst overfchot van 't geen my 't lot deed derven:

lk

Sluiten