Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE T U Do

EERSTE BRIEF.

ARISTUS aan MELIDOR.

Den 21 Maart. 17

IVÏijn hart is geheel gevoel, blijdfchap en dankzegging, veel geliefde melidor! wanneer ik in het heilig eenzaame , met aanbidding en verrukking, overpeinze en naga, het zonderlinge dat ons tc famcnbragt; één enkel gefprek , één opflag van het oog , waarin de verééniging tusfehen vrienden en vrienden verborgen

ligt, fmolt beider zielen in elkander! Hoe.

zagt en onbedwongen wordt veeltijds de knoop

der waare vriendfehap gelegd! De beeld-

tenisfe uwer edelmoedige ziele , het onopgafmukte eenvouwige en oprechte van uw zoo zeer aandoenlijk en teffens geopend hart voor den Ileere , beeft mij aireede , bij de allereerfte

ontmoeting , getroffen ! o ! Welk eene

ruime, dankftof , heeft mijn heilbegeerig hart (dat menigmaal, hoe wel met weerzin, A den

Sluiten