is toegevoegd aan uw favorieten.

De recensent, of Bydragen tot de letterkundige geschiedenis van onzen tyd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iiaandlykschE katalogus, Geneeskunde, enz.

norbi endemii, of landziekten beflempeld worden, niet weinige voorkoomen die met de grootfte duisterheden omzwagteld zyn,, en welke even zo veel raadzelagtigs ten opzigte van haare waare oorzaaken, als moeilykheid in de wyze van haare genezing opleveren, ontmoet men 'er egter onder deze allen naauwlyks eene» welke hier in eenigzins gelyk ftaat met die ongefteldheid, waar van in dit werkje aan het algemeen verflag gedaan wordt. Geen wonder derhalven, dat de Heer jan se n, dien wy door zyne inwydings verhandeling reeds van eene zeer gunftige zy de hebben leeren kennen, zig by zyne reize door Italië aangefpoord vondt om, daar men deze ziekte in andere landen, althands by ons, naauwlyks, zelfs by naame kent, zo uit zyne eigene waarneemingen, als uit de onderrigtingen der geneesheeren, aui welke de zorg dezer lyders was aanvertrouwd, voornaamenlyk die der Heeren frank, moscati, stranchi, en anderen, eene befchryving van dezelve en van haare behandeling op te ftellen ten einde de kennis zyner kunstgenooten niet alleen te vermeerderen, maar ook hunnen vlyt aan te fpooren om,waare het mooglyk, den waaren aart dezer ongefteldheid te helpen ontdekken, en de gefchiktfte middelen tot haare geneezing aari de hand te geeven. .

De Petera is eene ziekte, welke zig voornaamenlyk in het hertogdom Milaan vertoont, en welke aan dit gewest byzonder eigen fchynt te zyn, offchoon dezelve zeer veel overeenkomst heeft met het mal de la rofa, het welk men m Aftunen aan. ,reft. Zommigen befchouwen dezelve als geheel nieuw;, andc ren houden het tegendeel ftaande; dog beiden koomen h.et in overeen, dat dezelve daaglyks meer en meer toeneemt, cn zelfs voor eene geheele ontvolking doet vreezen. Uit dien hoofde heeft Zyne Keizerlyke Majesteit joseth de II. een byzonder ziekenhuis voor deze ongelukkigcn doen ftigten in de ftad leg. nano, 15 mylen van Milaan gelegen, dog tevens gelast, dat 'er in alle de hospitaalen, zo wel te milaan, als pavia, ten minften tien dezer zieken geplaatst wouden worden, met oogmerk, om ook aldaar aan de geneesheeren gelegenheid te gceven om deze ziekte behoorlyk te konnen onderzoeken; met belofte van behoorlyke belooning voor die geenen, welke geSe geneesmiddelen voor dezelve mogten koomen uit te vinden. P Deze ziekte neemt gewoonlyk eenen aanvang in het voor;aar wanneer de landman, welke in het byzonder het flagtoffer dezer gedugte kwaal is, een begin maakt met zyne akker, te £ bouw nVln ditjaargetyde begint zich deze z.ekte te vertoonen, door eene roode glimmende vlek, naar roos geiykende, zon5ervee Pyn of jeukte te verwekken, op het bovenfte van eene , of beide de handen, zomtyds ook op de beenen, of aan den W,. dog zelden in het aangezigt, te voorfchyn te doen kooH 4 me",