Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*S4 Baudelocque, Verloskunde, Eerfte Deel.

ken in het tnaakfel van het bekken, in zo verre dezelve tot de verloskunde betreklyk zyn. De overmaat, zo wel als het ge. brek aan ruimte in alle, of in verfchillende deelen van het bekken , koomen hier vooral in aanmerking. De fchryver wyst ten duidiykften de redenen aan, waarom het laatstgenoemde meenigvuldiger in de bovenfte dan in de onderfte engte, en dat wel byna altyd van de voor- naar de agterzyde wordt aangetroffen, en verklaart zulks uit de werking der fpieren op het^eeke bek. ken der kinderen, wanneer dezelve door de engelfche ziekte, uit welke de mismaaktheden van het bekken meestal ontftnan, zyn aangetast; terwyl hy tevens de verfchillende graaden van afwykingen opgeeft, welke men zomtyds in misvormde bekkens heeft aangetroffen. De gevolgen dezer wanfehapenheden, de hulpmiddelen door de natuur zomtyds zelve verfchaft, en die, van welke de kunst zig bedienen moet, (van welke laatfte in het vervolg nog nader zal gehandeld worden), als mede de gebreken van den boog der fchaambeenderen, de randen der zitbeenderen, en van het ftaartbeen, worden hier ter plaatfe door den fchryver mede in overweeging genoomen, en alle zeer naaukeurig uitgelegd. De zagte deelen, welke eenige betrekking tot het bekken hebben, en die zo wel, geduurende den loop der zwangerheid, als by de verlosfing zelve, aanleiding tot verfchillende verfchynfelen geeven, worden in de volgende plaats door hem opgenoemd en nader verklaard; waar na hy de noodzaaklykheid van het onderzoek omtrend den goeden of kwaa. den vorm van het bekken aanwyst, en tevens de verfchiilende wyzen aantoont, op welke men dit onderzoek pleegt te verrigten Dit hoofdftuk is met zeer veel juistheid behandeld, en de middelen, om zig, aangaande den ftaat van het bekken, in deszelfs onderfcheidene afmeetingen, zo uit als inwendig te verzekeren , worden in het zelve teD naaukeurigften onderzogt en * opgegeeven. Onder de pelvimeten of bekkenpasfers, welke tot dit oogmerk aangepreezen worden, keurt de Heer B. dat foort af, het welk van binnen wordt aangelegd, terwyl hy den voorrang geeft aan een zogenaamde compas d'epahfeur, of dikte» meter, welks twee punten de eene aan de vereeniging der fchaambeenderen, en de andere een weinig beneden den doorn van den laatften lenden wervel uiterlyk aangebragt zynde, de juiste lengte van de kortfte middellyn der bovenfte engte aanwyzen, indien men drie duimen, of by zwaarlyvige vrouwen een of twee lynen meer, aftrekt van den aangewezen afftand der twee punter, van dezen pasfer van eikanderen. Eene afbeelding van dezen pelvimeter in het koper gebragt en in het werk gevoegd, benevens de befchryving der wyze van aanlegging, maaken dit werktuig zeer eenvoudig en begryplyk; en de Heer B. verze.

kert,

Sluiten