Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 39 )

voor al gecmployeert fouden werden tot defenfie van Hollandt, van geen noode en was 't felve te conditioneren , alfoo hare Majefteyt de Koninginne hadde doen toereden Schepen van Oorloge , omme op Zee te houden twee duyfent Mannen, die hare Majefteyt ter Zee koften fouden twintigh duyfent guldens.

Waer mede oock de Edelen dochte dc voorfz conditie genoegh voldaen te zijn.

j^Opende de tweede conditie, omme afgedaen te hebben den hondertften Penningh , feyde den Prafident dat hem vervreemde by de Edelen verfocht te werden defelve afgedacn te werden , gemerekt de Koopmanschap henluyden in 't groot noch kleyn en roerde.

l^Aer op my oock voor antwoorde gefeyt is, dat de voorfz conditie by de Edelen niet geproponeert en was , maer by de , Gedeputeerden vande Steden, dewelcke aen [ hunluyden verfocht hadden , tot welvaren : vanden Lande, 't felve mede te willen con- ' ditioneren , 't welck de voorfz Edelen tot ' haerluyder contemplatie gedaen hadden, en dat 't felve poinct onder haer Articul begrepen ftont, quam door dien dat fy d'ecrfte opinie hadden, waer naer evenwel alle de andere hun reguleerden, en dat ten eynde geen confufie van langinge in 't confent wefen en foude.

QP de derde conditie, roerende den voortgangh van 't concept, inde plactfe van- * den nieuwen Impoft, feyde den Prasfidcnt dat v C 4 't fel- v

1544.

Den 26. Maert. raeckende de Conditiën by de Edelen geproponeert.

Conditie van den Honderiten Penning, by de Koninginne gedebatteert.

Den Ad-

/ocaet jrengh: mtwoordt ien den 'rafident ran wegen le Edelen.

Conditia an 't oortgaen an 't nieu.-

Sluiten