Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ften termijn verfch-ynen foude van Kersmiffe 5 nacftkomende over een Jaer , de felve penningen te heffen ende te lichten by de gewoonlijcke Schiltalen , onder exprefle conditiën, dat fijne Majefteyt dc felve penningen niet verloven nochte op doen brenghen en fal by anticipatie, lecninge, verzegelinghe, financie ofte anders, hoe dat zijn magh, maer fullen de felve betaelt werden op elcken verfchijndagh, omme op avontuyre eenigen Oorlogh opïlondc, het welcke Godt verhoeden moet, het Landt' met de felve penninghen tc dcfenderen, dat den voorfz Lande fullen mogen zcylcn, viffchen ende negotiëren, Ooft en 1 Weft; dat van gelijcken den Hondertften penningh, volgens de Acte by de Keyzerlijcke Majefteyt, den fes en twintighften September laetftleden , daer af gegeven , te Kersmiffe nacftkomende af wefen fal, ende voorts onder andere conditiën in het confenteren van dc ordinaris Becden, ghcwoonlijck te verfoecken.

Dc Gedeputeerden der Steden van Dordrech ende Amftrdam , refolveerden by de voorfz middelen, ende onder de voorfz conditiën te confenteren alternative de voorfz fomme, mits elcks daer inne genietende hare gewoonlijcke gratiën.

Dc Gedeputeerden der Steden van Haerlem, Leyden, ende der Gouda, verklaerden by de voorfz middelen, ende onder dc voorfz conditiën tc vreden tc wefen voor fes Jaren, entwaelf t,eim\ncn, t'ekken Jaren op te bren0. 3 gen

1545.

>en 1(5. eptember.

AenteeckeningeDordrecht ende Ara(lerdatH.

AeuteeekeningeHaerlem, Leyden, ende der Gouda,

Sluiten