Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den 14. Novemb.

*BI. 39-

Requefte van Claes de Groot, om een recoinpenfe.

Verfoeck van Dirck Pel, om betalinge van fekere Va-' catien en Reyfen.

Sententie in de materie van Congé.

C 526 )

* (~\P de Requefte van Claes de Groot, daer by hy verfocht te hebben een gracelijcke recompenfe voor den arbcydt , die hy als Clercq van den Ontfanger, ende van den Impoft ende van het Margen-gelt, in des Landts faecken ghedaen hadde ; is by dc voornoemde Staten eendrachtelijck nihil gegeven , overmidts fijne Meefters by de Staten van haren arbeydt ten vollen betaelt waren, ende dat fy haren Dienaer behooren te contentcren, ende dat tot anderen tyden op gelijcke Requefte nihil gegeven was.

T70dcm, is op het verfoeck van Dirck Pd, begeerende Ordonnantie omme betalinghe te hebben van feeckere Vacatiën, ende Reyfen by hem ghedaen ten Hove , ende eer Veer aen den Stadthouder, omme provifie te hebben, dat men veylighlijckcn foude mogen de Haringhvaert exerceren tegens de Schotten; by dc Staten eendrachtelijck gerefolveert, dat hy de felve betalinge behoorde tc foccken acn fijne Meefters, de welcke die weder in uytgeef fouden mogen brengen in 'tdoen van hare reeckeninge van 't Laft-gelt.

Eodem , by den Advocaet de Staten vertoont zynde van de Vfttorie van haer Proces, roerende de materie van Congé tegens den Procureur Generael, ende of men, volgende de oude ghewoonte, mijn Heere van den Grooten Raede foude geven dc bchoorlijcke Torifen ende Suycker, dan of men dc felve wat meer foude toevoegen; is by henluyden eendrachtelijck gcrcfolvsert, datmen 'sLandts

eer

Sluiten