Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 365 )

aengaende het Convoy van 't geldt, 't welck by den voorfz Ontfanger buyten 's Lants gevoert fal werden, daer van de voorfz Acte mede mentioneert, zijn de voorfchreve Staten te vreden, dat den voorfz Ontfanger, tot bewaernilfe van het felve , alhier uyt den Hage neme fulcken Convoy, als hem goedt duncken fal; Wel verftaende dat hy 't felve geldt altoos t' fcheep fal overbrengen, ende dat hy, komende tot Dordrecht ofte Delf, daer hy iri meeninge fal wefen 't felve geldt te fchepen, de Burgermeefters ende Regeerders aidaer van 't felve Convoy adverteren fal, ende nae haer luyder advis 't felve augmenteren, indien fy bevinden 't felve van nooden te wefen.

"T)At men van gelijcken vernemen fal, hoe ^ dat die van Brabandt hare Impoften executeren , ende te recouvreren van Coebel de voorgaende Executorien.

TS mede gerefolveert, dat beroerende de affignatien van thien duyfent ponden, by de Koninghlijcke Majefteyt gedaen voor de Viffcherye van den jare 1557., dat foo verre als 't aengaet de affignatie van vyf duyfent vijf hondert dertigh ponden, gedaen op de penningen , komende van de verkopinge van de Heerlij ckheydt van Bleyfwijck, by de Gedeputeerden , boven reyfende , vervolgh gedaen fal werden aen de Majefteyt, omme te hebben andere affignatie van de acht hondert ponden, die Heer Joolt van Bronckhorft, als Kooper van de felve Heerlij ckheydt, gekort heeft voor de leeninge,by hemde KoninglijckeMajefteyt

ge-

155*-

Den 22, en 23. Junii,

Te vernemen, hoe die van Brabandt harelmposten executeren.

Beroerendede affignatie van de thien duyfent guldens , totvorderinge van de Haringvaert.

Sluiten