is toegevoegd aan uw favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(* 458 )

j$6o.

14. Julii Te refurne renhetPro ces tegen; die van Heenvlier.

Of men beven de ordinaris vacatiën, Wa genhuyr ei Scbuythuyr fal pafleren. Pag. 65. Ordonnati tie voor Si mon Gerritfz, en Francois van Vale ki fteyn.

Requefi van die va Woerden,

Requef van deBu gemeeftei van Gom chem.

Eodem zyn mede gecommitteert, omme te refumeren het Proces van de Staten tegens die van Heenvliet, Eynden, Milde, Wenfz en Diert, die 't felve aireede gedaen heeft.

Eodem, is mede by de Steden gefeydt, de ■Edelen prefent wefende, te vernemen of men boven de ordinaris vacatiën buyten 's Landts, .de Gedeputeerden Wagen-huyr en Schuyt-huyr , paiferen fal.

Eodem, is gepaifeert Ordonnantie voor Simon Gerritfz, ende Francois van Valckefteyn, elck .van negen'en tachtigh dagen, tot twee gulden ■ 's daeghs, daer inne gereeckent haer extraordinaris onkoften ; dan hebben de Staten wel expreifelyck gherefolveert, dat men voortaen . niemandt yet meer en fal toevoegen dan deordinaris dagh-gelden , ten ware de felve dagh gelden omme redenen by de Staten generalyck vermeerdert wierden, te betalen uyt de penningen van den Impoft.

e Eodem, is op de Requefte van die van Woern den by den Raede aen den Advocaet gefonden, om de Staten te communiceren, de expeditie van dien uytgeftelt tot de komfte van de? Edelen.

e Eodem, is op de Requefte van de Burgemee'fters van Gornichem, gerefolveert voor Apl poinétement te ftellen.

De Staten hebben begeert Copie van de Requefte, ende van de Certificatie daerby

ge*