Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 535 ;

eruptie ofte privilegie willen allegeren in eeni*re Ommeilagen over Hollandt gedaen, ende ( noch te doen, ende de Staten daer op hooren-( de, omme te fchouwen de meenighvuldigheyt, van de Proceifen die dagelycks meer oprylen-1 de zyn, met denominatie van alle de gene die vryheydt ofte exemptie pretenderen, uyt de Reeckeningen ge-extraheert.

Den ii. December 1560.

IS by de Staten gerefolveert dat Pieter Harry, geweeft hebbende Colleaeur van den Impoft op den Turf over het Quartier vander Gouda, zedert Lichtmilfe laetftleden, tot omtrent Bamiffe Anno vyfthien hondert tfeftigh, fal fyne reeckeninghe van den ontfangen Impoft doen ter nacfter Daghvaert voor den Heere van Sprange, ende een van de Gedeputeerden van der Gouda, die de voornoemde Staten daer toe ten dage voornoemt gecommitteert hebben.

Den 12. December 1560.

ZYn de voornoemde Gedeputeerden van dei Gouda gecommitteert by de voorfchreve Staten, te doen by eenige bequame Perfoonen bewaren en waernemen dat 'er geenen lurf. in Hollandt ghedolven ofte geflagen, gevoer en werde door Goe - Jan - Verwellenfluys, ghe legen in Heeckendorp, (tulfchen der Gouds ende Oudewater) uyt Hollandt, fonder te betalen Impoft van het duytken ofte penning! refpedtive, met Oftroy ende Confent van^dt LI 4 Ko

1560.

\o.Dec.

imme te loen roejen de Eximpten.

11. Dcc.

Commis[ie om te hooren de reeckeninge van den Collecteur van den" Turf ter Gouda.

12. Dec.

Commis-

fie op die van der Gouda, om dc-nTuifte ; doen waer» .nemen.

Sluiten