Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 537 )

pen van de Viétuaillien, by den Hove ghernaeckt, ten fine de Soetelaers fouden mogen te bet verwillight worden, omme Vi&uaillen ten voorfz Plaetfen aen te brengen.

Den 14. December 1560.

HEeft den Ontfanger Aernout Coebel verklaert, de voorfchreve vyftigh Goude Kroonen den voorfz Capiteyn aengetelt en gegeven te hebben.

Zyn mede den voorfz Capiteyn toegefchickt voor den voorfz Kettingh hondert Goude Kroonen ende den voorfz Coebel belaft hem die met den eerften ( overmits het vertreck van de voorfz vier Vaendelen uyt Hollandt) tebeftellen.

Den 15. December 1560.

ZYn Mrs. Aernout Sasbout, ende Cornelis van Nieuwenburgh, Raeden ordinaris vooi den Hove van Hollandt, gecommitteert, omme te aenhooren de rapporten van de Correcteurs van de Quohieren op den thienden penningh Anno vyfthien hondert feven en vyftigh. ende die gene, die op de correftie geweeft zyi van den tienden penningh, de Anno yyftiei hondert drie en vyftigh, als Mr. Jacob de Milde , Mr. Adriaen Sandelyn, Mr. Adriaen var Leyden, ende Ravensberge zyn mede gecom mitteert, omme te befoigneren met de voor noemde Commiifariifen uyt elck Quartier dae LI 5 o;

1560.

13. Dec. nantie op het verkoopen van de Viétuaillen.

14. Dec.

Verklariti- . ge van Coebel van de voorfz . fchenckagie.

Andere fchenckagie den felven Capiteyn toegefchickt.

15. Dec.

Commiflle

. op Aernout Sasbout en Cornelis van Nieuwenburgh , omme te aenhooren de rappor-

1 ren van de Correc-

l teurs van den lopen-

"ning.

r

p

Sluiten