is toegevoegd aan uw favorieten.

Adeline, of Aangetekende byzonderheden eener jonge juffer; op haare driejaarige reize door Vrankryk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ki 6 «ff. :p

jj zonderling in zyn foort, waarvan ik twee cyzonderheden moet aantekenen- De éérfte deszelven is, dat'er elk'Ingezeten de Rivier langs zyn huis of tuin ziet droomeh ;en de tweede, dat 'er geen huis is, waarvan de agtergevel niet naar een ouwenvets Kasteel gelykt, op de wyze van Paviljoenen of Priëelen , met leljen overdekt. Dezeldzaamheden der AbtJy van St. Benedictus verdienen 'er om gezien te worden. — De Stad 'Tutte daar wy insgelyks doorkwamen , vonden wy flegt betimmerd en onaangenaam gelegen. Men zeide ons , dat de luiden 'er zeer twistgierig waren, en 'er dagelyks moorden en doodflagen gefchiedde Wat hier van zy, men Jreeft 'er veele aanzienlyke Gedichten , onder anderen, de beroemde Abtdy van St. Clara » "welke niet zeer drookte met de zeden der Inwoondercn; wyl deze Geestelyken he^ gantfche Land begeuren met den roem hunner drikte deugd. Men wees ons alhierhet liuis aan , alwaar men voorgaf, dat den jet. Apostel St. Martialis , van de Ulisfen zoude gegeesfeld zyn geweest. Daaromftreeks groeid ook eenige Wyn op de Bergen , maar deze is zeer gefchikt, om iemand de darmen te doen byëen krimpen, gelyk die vanZww-