Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fer—£i> ti?:

4 hy zal ons beider Vader zyn , én wy zul,-, len hem de verfchuldigde gehoorzaamheid ^ toedragen. Ik zal hem onttrekken aan de ,, veragting waarmede hy in zyn Vaderland „ zoude moeten omzwerven, en onzen „■ Egt, zal hem fchadeloos ftellen van alle „ de fmaad , die hy hier aan zyne minderen , en 't verdriet dat hy van zyne meerderen „ zoude moeten uitwisfchen."

fk gevoelde op deze verklaaïïng, éene Tilling dooi1 alle myne leden; en , of fchoon ik reets van over lange tegens dezelve gewapend moest zyn geweest, de verdiende» van den Baron blonken my in zulk eenheerlyk dagligt op dit ftydftip , wegens de eerbied dien hy voor myn teergeliefde Vader betoomde fe hebben , dat ik myn neusdoek voor de oogen moest houden, om myne a4 te fterkeJaandoeningen niet te verraaden. „ Ach! Myn Heer.borst ik eindelyk uit, weikei „ plichten leggen my de Kinderliefde niet ,i op, om in alles medetewerken tot de ge„ lukftaat van een Vader , die myn éénigft© ,; troost en genoegen uitmaakt! Gy zelfs» „ die zynen Weldoener, en volgens de bert fchikksngen der Voorzienigheid, zyn red-'

» der

Sluiten