Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ü der zyt geweest, welk een erkentenisfe j, hebt ge my niet aftevorderen! Maar ik weet „ het, uw hart is ai te welgeplaatst, om aan „ die erkentenisfe myne wederliefde veri, fchuldigt te willeil zyn ; ja, ik wil die ver„ pligtingen zelfs voor een tyd terzyde ftel„ len, om te beproeven, of ik die liefdege„ voele , die tot de waare gelukzaligheid vaii ,, twee wettig vereenigde harten wordt ver. „ eifcht. —— Gy verrukt my! riep den Ba„ ron, myne handen met vervoering kusfen„de, 6 ja, gy zult Uw Vaders geluk verzekeren, dierbaarfte Adeline, ik ben 'er van „ overtuigd, zulk een brave Vader, moet

„ herleeven-in zulk een dierbaare Telg! ;

„ Wel aan, voer hy voort , wreekt ü fl van het wreedé Noodlot, 't welk hem „ zo onmedoogende vervolg: heeft gehad, ;, en laat eért' Vreemdeling den roem wegdragen, van' de grondflag tot u aller heil en welvaard te hebben gelegt."

Eenigen van 't Gezelfchap ons uit een dwarslaante gemoet komende, brak eene onderhandeling af, die voor ons beiden even Völdoenende moest zyn. Niettemin was het tari dit gevolg, dat wy des anderendaags een

breed*

Sluiten