is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerzame praat-al.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< io3 >

het hart van hetTurkfcheRijk duizenden vallen, én-het

bloed ftroomt door fteden en velden. Zal dit verderf

zich niet verder uitbreiden ? zullen andere Vorften in

dien oorlog niet ingewikkeld en daar door heel Europa het tooneel van moord, van verwoestinge worden?... Wij, die reeds veel verloren hebben, raaken altans in gevaar, dat een aanmerkelijke tak van onzen koophandel zal gefnuikt en onze

inkomften merkelijk zullen verminderd worden.' Altans

onze zonden en ongerechtigheden zijn tot die hoogte geklommen , dat we de ontvangen zegeningen al voor lang verbeurd en de Godlijke oordeelen in veelerlei opzigten verdiend heb-

ben. Zo we toch op den aard en het beftaan van

Neerlands volk agt geven, dan zullen wc bevinden, dat Neerland geen Neerland meer is, en bijna alle de deugden onzer voorvaders verdweenen zijn. De vooruitzigten kunnen, uit dien hoofde, voor ons niet dan treffende, dan akelig wezen. Te recht vraagt men dan ook in meergemelden brief: Zien wij niet de zorgloosheid, de weelde, de dartelheid, van dag tot dag, onder grooten en kleinen toenemen? en moet dit niet bij ieder denkend wezen eene gegronde vrees verwekken, dat de langmoedigheid Gods een einde zal hebben; dat de zo lang verwaarloosde zegeningen van den Allerhoogjlen eens in oordeelen kunnen verkeeren ; en dat het ondankbare volk eens aan de gevolgen Zijner misdrijven zal overgegeven worden ?

Om dan den dag van morgen behoorlijk te vieren, wordt 'er insgelijks verHsiht een geest van bekeering. Bijna alle volJsen van den aardbodem zijn overtuigd, dat God zondige landen bezoekt en ftrengelijk kaftijdt. De Openbaring bevestigt deze waarheid, en de Reden heeft 'er niets tegen in te brengen. Zo God rechtvaardig is, zo Hij de zonden ltraft, moet Hij de zonden eens volks, voor zo ver het volkszonden zijn, in dit leven ftraffen. Wat wonder dan, dat God den loop der dingen dus zou bellieren, dat zondige volken rampen en

on-