Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 5

M-en heeft my 't Vrelantfch flot ontweldigt: hem Montfoort.

'k Beken het flot was my met voorwacrde opgedragen; Maer nergens om gebout, dan om myn landt te plagen, 'k Heb 's graeven vangenis wel zeven jaeren lang Bezuurt, en Zwaenenburg noch afgeltaen door dwang; Myn erf in leen verkeert, en manfchap moeten zweeren; Daerikeerftniemant diende, en nimmer eenge heeren Erkende in myn gebiedt, noch rekeninge gaf. Noch dringt men evenwel op my zoo ftyf en ftraf: Doch Haerlcm draegt met recht de grootfte fchuld van

allen, (len Dat om zyn voordeel wrokt,en wenfcht myn fterke walTe Hechten tot den gront,in fchyn van 's Graeven zaek, En weet zyn baetzucht loos te dekken met de wraek, Misbruikt hiertoe dcnZeeuw,dcIIollanders en Vriezen, Om door myn grootheit niet aen eere te verliezen. Zoo legt de zaek by my, en daer op gae ik aen , En heb in 't zwaer belegh de ftormen uitgeffaen , En dag en nacht voor aen gevvorftelt op de wallen, 't Vermoeide volk gefterkt, en ruftigh uitgevallen , Myn' broeder Ot gequëtft zien fterven in myn' fchoot. Krakkeelen neêrgeleght, in brand, in hongersnoot, Gelyk een vader, my voor 't algemeen gedraegen: En nooit bezweek myn moedt in droeve nederlaegen: Noch'k blies my zeiven op in voorfpoet, noch zocht

roem ,

In 's vyands ondergang: hoe noode ik vyant noem' Die onverzoenelyk zich tegens my verzetten, En wenfehen met myn bloet hun blank geweer te fmet'k Vergeef hun deze teil' en domme onwetenheit, (ten -Beveel my in zyn hant,die recht van onrecht fcheit, En ftrekt in 's hemels floel den onderdrukten troofter. Maer'k zie den vaderdaer van ons Katuizers kloofter Genaeken van ter zy, op dat hy my begroet'. Hyfchynt om ons geluk verheught en wel gemoedt.

A 3 'k Zal

Sluiten