Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§. 9^4- DE ONTSTEKING DER DARMEN. z53

4a 't fondament wierd geblazen (ft), want offchoon Hofman (c) door eigene ondervinding niets van deeze zaak bepaald, bevestigd hy nogthans, dat het grote kracht heeft in de paarden, om de zeer te zamen gerrokke darm te openen , en dat hy wist dat het gemeen, door wreede darmpyn gekweld, door de rook van tabak ogenblik'lyk verlost, waren, niaar Heifter (d) vermaant ons, dat die rook zo lang ingeblazen moet worden, tot dat de zieken gewaar worden dat de prikkeling tot de afgang hevig genoeg is : maar vooral voordelig te zyn, indien men beste tabak gebruikt, de zeer vermaarde man bekend dat hy in ingeüotene breuken te genezen , zo grote kracht heeft gevonden in 't g bruik van dit middel, dat hy nooit het pennemes nodig heeft gehad, hy heeft ook een werktuig uitgetekend , door het welk gemakkelyk dit middel in 't werk kan gefteld v/orden.

Maar aangaande het gebruik van zwaare metale lichamen door te flikken, verfchillen de Schryvers veel. vanHelmmt (e) heeft ftoutmoediglyk gezegd , dat niemand van de kronkel in de darm fterft, indien hy piftool kogels inneemt, op dat zy door hun gewigt, het beletzel, in de darmen zittende, voortjagen: maar hy heeft gelooft, dat de genezing zo veelte gauwer en te gelukkiger gefchiede , hoe 'er meerder en grotere ingenomen wierden, wanneer de zieke te gelyk recht ftaat of wandelt, maar indien wy opmerken dat de darm boven de verftopte plaats uitgefpannen wordt, zo zullen die zwaare ingeflikte lichamen aldaar biyven zitten in de uitgefpanne darm , nochte zy en zullen niet onmiddelyk op het beletzel door hunne zwaarte werken maar indien de kronkel aanwezende is, zodanig, dar het bovenfte gedeelte der darm te zamen getrokken, in het onderfte wyder geworden zynde, ontvangen word,

zul-

(/-) Ibidem, pag. 67 r.

(O Med. Ration. Tom. IV. Part. 2. psg. 335. 60 Inftitut. Chirurg. Part. 2. pag. iroi. (0 De Flatibus §. 3r. pag. 359.

Yy 2

Sluiten